Συνεδριάσεις επιτροπής πολιτών του έργου CASI.

Οι συνεδριάσεις της επιτροπής πολιτών οργανώθηκαν στο πλαίσιο του έργου CASI, ενός έργου χρηματοδοτούμενου από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Στόχος τους ήταν η προώθηση της συμμετοχής στη συζήτηση για τη βιώσιμη καινοτομία, μέσω της διαβούλευσης με τους πολίτες για το όραμα ενός βιώσιμου μέλλοντος.

Συγγραφείς
  • Alba Avarello / aavarello@cad.coventry.ac.uk
Περιγραφή

Το έργο CASI χρηματοδοτήθηκε από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και διήρκεσε 42 μήνες, από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2017. Ο κύριος στόχος του ήταν να διερευνηθεί η βιώσιμη καινοτομία ως κοινωνικό φαινόμενο και στη συνέχεια να αναπτυχθεί ένα πλαίσιο αξιολόγησης πρακτικών βιώσιμης καινοτομίας, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και να ενσωματωθούν επιτυχώς στην δημόσια πολιτική.

Στο πλαίσιο του έργου, η CUELtd διοργάνωσε δύο συνεδριάσεις της επιτροπής πολιτών προκειμένου να προωθήσει τη συμμετοχικότητα  στη συζήτηση για τη βιώσιμη καινοτομία.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου γύρου των συνεδριάσεων των επιτροπών, οι πολίτες μοιράστηκαν το όραμά τους για ένα βιώσιμο περιβάλλον, εκφράζοντας τις ανησυχίες και τις ελπίδες τους για το μέλλον. Παράλληλα με τα περιβαλλοντικά ζητήματα, στις συζητήσεις συμπεριλήφθηκαν θέματα όπως η συμμετοχή στην ανάπτυξη της καινοτομίας, δεοντολογικά ζητήματα, η ισότητα των φύλων και η ανοικτή πρόσβαση.

Στη συνέχεια, αυτά τα οράματα μεταφράστηκαν, από εμπειρογνώμονες σε θέματα περιβάλλοντος, έρευνας καινοτομίας και πολιτικής έρευνας, σε ερευνητικές προτεραιότητες (27 συνολικά) κατά τη διάρκεια ενός ξεχωριστού εργαστηρίου για τη βιώσιμη καινοτομία.

Έπειτα, οργανώθηκε ένας δεύτερος γύρος συνεδριάσεων, ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να επικυρώσουν τις ερευνητικές προτεραιότητες που προσδιόρισαν οι εμπειρογνώμονες. Βάσει ψήφων που έδωσαν οι πολίτες, η δεύτερη αυτή συνάντηση κατέληξε στη σύνταξη μιας λίστας με τις 10 σημαντικότερες ερευνητικές προτεραιότητες.

Παρόμοια πάνελ πραγματοποιήθηκαν και από άλλους εταίρους του έργου CASI σε άλλες χώρες, καταλήγωντας σε αντίστοιχες (εθνικές) λίστες με τις 10 σημαντικότερες ερευνητικές προτεραιότητες.  Όλες αυτές οι λίστες συγχωνεύθηκαν, στη συνέχεια, δημιουργώντας έναν διακρατικό κατάλογο ερευνητικών προτεραιοτήτων.

Απαιτούμενοι Πόροι

Το κόστος των δύο συνεδριάσεων των επιτροπών των πολιτών για την CUE Ltd ήταν περίπου £2400 (έξοδα μετακίνησης του προσωπικού, υπηρεσίες τροφοδοσίας, ενοικίαση του χώρου των συναντήσεων, κ.λπ.). Το κόστος προσωπικού ήταν περίπου £ 11000. Συγκεκριμένα, τρία άτομα εργάστηκαν στην οργάνωση και τη λειτουργία των δύο συνεδριάσεων της επιτροπής πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας των πρακτικών μετά την ολοκλήρωση των συνεδριάσεων, ενώ ένα επιπλέον άτομο συμμετείχε βοηθητικά στα εργαστήρια.

Αποτελέσματα

Στις πρώτες 12 συνεδριάσεις της επιτροπής πολιτών αναπτύχθηκαν 50 οράματα πολιτών για ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Στις δύο συναντήσεις που διοργάνωσε η CUE Ltd, εκφράστηκαν συνολικά τέσσερα οράματα. Κάθε όραμα συνοδευόταν από τον τίτλο του, μια σύντομη περιγραφή και μια μακροσκελή περιγραφή, συμπεριλαμβανομένων των ωφελειών, των προβληματικών σημείων και του τι χρειάζεται για την επίτευξή του. Η πρώτη συνάντηση διήρκεσε μία ημέρα και συμμετείχαν 19 πολίτες, ενώ η δεύτερη διήρκεσε μισή μέρα και παρευρέθηκαν 11 πολίτες.

Στο εργαστήριο εμπειρογνωμόνων, τα 50 αυτά οράματα (μαζί με τα οράματα από άλλες ομάδες πολιτών που οργανώθηκαν από άλλους εταίρους) μεταφράστηκαν σε ερευνητικές προτεραιότητες και ταξινομήθηκαν ενώ επιλέχθηκαν συνολικά 27 ερευνητικές προτεραιότητες για περαιτέρω επεξεργασία.

Προκλήσεις / Συμβουλές Yιοθέτησης

Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν η δέσμευση των πολιτών αλλά και η επιλογή ενός πάνελ που να είναι αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού.

Αυτή είναι μια πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα σε διάφορες περιοχές και στην περίπτωση έργων όπου η γνώμη των πολιτών είναι απαραίτητη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, εκτός από το έργο CASI,  χρησιμοποιήθηκε τόσο στο έργο CIVISTI (χρηματοδοτούμενο από πρόγραμμα BlueSky του 7ου ΠΠ), αλλά και στο έργο Pe4Trans του προγράμματος Interreg Europe.

Ευκαιρίες μεταφοράς για τη βιώσιμη κινητικότητα

Η πρακτική αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και για το σκοπό της ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας. Συγκεκριμένα, μέσα από τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, οι πολίτες έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη διαδικασία σχεδιασμού μιλώντας για το όραμα που έχουν για την πόλη τους και για τα μέτρα που θα ήθελαν να εφαρμοστούν.

Συσχέτιση με βήματα κύκλου ΣΒΑΚ

Η εν λόγω πρακτική μπορεί να συσχετιστεί με τα βήματα: 3,4,5,6

Περισσότερες Πληροφορίες

http://www.futuresdiamond.com/casi2020/