Γ.Σχεδιασμός Μέτρων ΣΒΑΚ - Φάση Γ

Ποιες ακριβώς παρεμβάσεις και μέτρα πρέπει να υλοποιηθούν στην περιοχή μελέτης;

Συγγραφή ενός καταλόγου μέτρων μαζί με τους ενδιαφερόμενους φορείς, βάσει προκαθορισμένων, διάφανων κριτηρίων λήψης αποφάσεων σχετιζόμενων με τους τομείς της «βιωσιμότητας»: οικονομικοί, περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί - εξέταση επίσης μακροπρόθεσμων επιπτώσεων. Επιλογή εκείνων που συμβάλλουν καλύτερα στην επίτευξη των στόχων, λαμβάνοντας υπόψη τους οικονομικούς πόρους που πιθανόν είναι διαθέσιμοι. Διερεύνηση των νέων υπηρεσιών κινητικότητας και ποιες καινοτομίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν από τον ιδιωτικό τομέα. Ενσωμάτωση των μέτρων σε ολοκληρωμένα "πακέτα μέτρων". Σχεδιασμός αξιολόγησης και παρακολούθησης για καθένα από αυτά.

Ποιοι είναι οι αρμόδιοι για την υλοποίηση και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν;

Ο λειτουργικός προγραμματισμός πρέπει να διαχωρίσει τα "πακέτα μέτρων" σε ενεργά καθήκοντα (ή "δράσεις") για τα θεσμικά όργανα και τις υπηρεσίες που θα είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή τους. Λεπτομερής περιγραφή όλων των ενεργειών (συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο πρέπει να αξιολογηθούν και με τις εσωτερικές και εξωτερικές αλληλεξαρτήσεις και τους κινδύνους τους).

Ποιες είναι οι προ απαιτούμενες ενέργειες για να πριν ξεκινήσει η υλοποίηση των μέτρων;

Πολλοί συγγραφείς ίσως συνέβαλαν στα διάφορα μέρη του ΣΒΑΚ. Πρέπει ωστόσο, να εδραιωθούν τα τμήματα του και να δημιουργηθεί ένα συνεκτικό τελικό έγγραφο, το οποίο να πληροί τα υψηλά πρότυπα ποιότητας (και να είναι σύμφωνο με τις κατευθυντήριες γραμμές ΣΒΑΚ και ότι ορίζει η εθνική νομοθεσία) προτού εγκριθεί επίσημα ενώ στη συνέχεια πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένα οικονομικά πλάνα υλοποίησης των προτεινόμενων παρεμβάσεων.

 

Το τελικό ορόσημο αυτής της φάσης είναι η υιοθέτηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από τους αρμόδιους Φορείς αλλά και τους πολίτες ώστε να σε απόλυτη αποδοχή να ξεκινήσει η υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων και υποδομών του.


7. Επιλογή πακέτων μέτρων σε συνεργασία με τους φορείς

7.1 Δημιουργία και αξιολόγηση μεγάλης λίστας μέτρων σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς

7.2 Προσδιορισμός ολοκληρωμένων πακέτων μέτρων

7.3 Σχεδιασμός παρακολούθησης και ελέγχου των πακέτων μέτρων

 • Αναγνωρίστε τα μέτρα και τις βέλτιστες πρακτικές που απαντάνε στις ανάγκες και τους στόχους
 • Συνδυάστε τα μέτρα αυτά σε πακέτα και αξιολογήστε το αποτέλεσμα τους
 • Επιλέξτε με διαδικασία συγκριτικής αξιολόγησης τα κατάλληλα μέτρα και υποδομές ανά χρονικό ορίζοντα
 • Καθορίστε τη μεθοδολογία υπολογισμού των επιπτώσεων που επέφεραν στην κινητικότητα και το περιβάλλον τα προτεινόμενα μέτρα


8. Συμφωνία ενεργειών & υπευθυνοτήτων

8.1  Περιγραφή όλων των δράσεων

8.2  Προσδιορισμός χρηματοδοτικών πηγών και αξιολόγηση οικονομικών δυνατοτήτων

8.3  Προτεραιοποίηση, κατανομή ευθυνών και χρονοδιαγράμματος

8.4  Διασφάλιση ευρείας πολιτικής και δημόσιας υποστήριξης

 • Περιγράψτε αναλυτικά όλες τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ
 • Καθορίστε όλες τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του ΣΒΑΚ
 • Ιεραρχείστε τα μέτρα και τις υποδομές που πρέπει κατά προτεραιότητα να υλοποιηθούν
 • Αναγνωρίστε τα αρμόδια άτομα και τους φορείς για την υλοποίηση κάθε έργου και τις συνεργασίες που θα πρέπει να επιτευχθούν
 • Συντάξτε ακριβές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των έργων
 • Επισημάνετε τις δράσεις για τις οποίες θα χρειαστεί η ευρύτερη πολιτική αποδοχή
 • Εξασφαλίστε την υποστήριξη των πολιτών κατά την υλοποίηση των δράσεων9. Προετοιμασία για την υιοθέτηση & χρηματοδότηση του ΣΒΑΚ

9.1  Σχεδιασμός πλάνων χρηματοδότησης και κατανομή του κόστους στις διαφορετικές πηγές

9.2  Ολοκλήρωση και διασφάλιση ενός ποιοτικού ΣΒΑΚ • Κατανείμετε τα κόστη των προτεινόμενων μέτρων και υποδομών στις εναλλακτικές χρηματοδοτικές πηγές
 • Ορίστε την αρμόδια επιτροπή η οποία θα κάνει των τελικό έλεγχο του ΣΒΑΚ ώστε να εξασφαλιστεί η ποιότητα και η συμφωνία του με τα όσα ορίζουν οι εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφέςΔημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στοφόρου

Graphic design:Έφη Στάθη

Δημιουργία/ανανέωση περιεχομένου: Μαρία Μορφουλάκη (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Μαρία Χατζηαθανασίου(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Κορνηλία – Μαρία Κοτούλα (ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ)