Δ. Υλοποίηση και παρακολούθηση ΣΒΑΚ - Φάση Δ

Πως θα διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση κατά την υλοποίηση του Σχεδίου;

Καθώς η διαδικασία ΣΒΑΚ έχει φθάσει στο στάδιο υλοποίησής της, ο Φορέας Υλοποίησης μετατρέπει το ΣΒΑΚ σε συγκεκριμένες δράσεις, σχεδιάζοντας λεπτομερώς την υλοποίηση της υλικής υποδομής, του εξοπλισμού και των υπηρεσιών. Η προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών είναι μια τυποποιημένη διαδικασία σε οποιοδήποτε Δημόσιο Φορέα, αλλά η υποβολή προσφορών για καινοτόμες υποδομές, υπηρεσίες ή οχήματα, καθώς και οι «πράσινες προμήθειες» απαιτούν την προσοχή των υπευθύνων λήψης αποφάσεων. Αυτά τα συχνά πολύπλοκα εκτελεστικά καθήκοντα συχνά δεν πραγματοποιούνται από την ομάδα «ΣΒΑΚ», αλλά από τεχνικές ή διοικητικές υπηρεσίες ή ακόμη και από τρίτους, όπως αναπτυξιακές εταιρείες, παρόχους συγκοινωνιακού έργου κ.α.. Επομένως, ο γενικός συντονισμός της διαδικασίας εφαρμογής ενός ΣΒΑΚ απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και συντονισμό.

Πως θα διασφαλιστεί η ορθή και αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του Σχεδίου;

Σύμφωνα με το πλαίσιο της παρακολούθησης που σχεδιάστηκε σε προηγούμενο βήμα, η αξιολόγηση θα καταστήσει σαφές, αν τα πράγματα βαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο – ώστε διαφορετικά να ληφθούν διορθωτικά μέτρα! Η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων κινητικότητας μπορεί να είναι μια μεγάλη αναστάτωση (ή και ένα μεγάλο όφελος) για τους μετακινούμενους σε καθημερινή βάση. Η καταγραφή της κοινής γνώμης, μέσα από έναν ενεργό αμφίδρομο διάλογο, είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή εφαρμογή της διαδικασίας.

Πως θα αντιμετωπιστούν οι τυχών αστοχίες και θα χρησιμοποιηθεί η γνώση που αποκτήθηκε;

Το τελευταίο βήμα του κύκλου ΣΒΑΚ αφορά στην αξιολόγηση των επιτυχιών και αποτυχιών καθώς και την κοινοποίηση αυτών των αποτελεσμάτων στους ενδιαφερόμενους φορείς και το κοινό - και ιδανικά και στην πλατφόρμα Eltis με την ευρωπαϊκή κοινότητα ΣΒΑΚ. Αυτή η επαναληπτική διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει επίσης να ελέγχει κατά πόσο έχουν αλλάξει σημαντικά οι εξωγενής συνθήκες με τέτοιο τρόπο ώστε να προκύπτουν νέες προκλήσεις ή ευκαιρίες. Ο κύκλος ΣΒΑΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναθεωρηθεί το ΣΒΑΚ ή και να ενημερωθεί. Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων θα πρέπει να ελέγχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τι έχει γίνει ή όχι.

 

Το τελικό ορόσημο αυτής της φάσης είναι η υλοποίηση των μέτρων και των υποδομών σύμφωνα με τα όσα όριζε το ΣΒΑΚ καθώς και η αξιολόγηση των επιπτώσεων τους.


10. Διαχείριση της υλοποίησης του έργου

10.1  Συντονισμός υλοποίησης δράσεων

10.2  Προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών

  • Οργανώστε σωστά τις διαδικασίες για την διαχείριση της υλοποίησης του ΣΒΑΚ
  • Προγραμματίστε και υλοποιήστε, σύμφωνα με τα όσα απαιτεί η νομοθεσία, διαγωνισμούς για την παροχή των απαιτούμενων προμηθειών και υπηρεσιών


11. Παρακολούθηση, υιοθέτηση & διάχυση

11.1 Παρακολούθηση προόδου και προσαρμογή

11.2 Ενημέρωση και εμπλοκή πολιτών και ενδιαφερόμενων φορέων

  • Παρακολουθείστε της διαδικασία υλοποίησης και υιοθέτησης των μέτρων
  • Ενημερώστε και ενεργοποιείστε πολίτες και φορείς12. Επαναξιολόγηση της διαδικασίας & διορθώσεις

12.1 Ανάλυση επιτυχιών και αποτυχιών

12.2 Επικοινωνία των αποτελεσμάτων και της εμπειρίας που

12.3 Εξέταση νέων προκλήσεων και λύσεων

  • Αναλύστε τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του ΣΒΑΚ
  • Συζητείστε τα αποτελέσματα αξιολόγησης και τα συμπεράσματα που προκύπτουν με πολίτες και φορείς
  • Σκεφτείτε νέες λύσεις και προκλήσειςΔημιουργία/συντήρηση ιστοσελίδας: Κωνσταντίνος Στοφόρου

Graphic design:Έφη Στάθη

Δημιουργία/ανανέωση περιεχομένου: Μαρία Μορφουλάκη (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Μαρία Χατζηαθανασίου(ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Κορνηλία – Μαρία Κοτούλα (ΙΜΕΤ/ ΕΚΕΤΑ)