Ο κύκλος του ΣΒΑΚ αποτελείται από 4 Φάσεις, οι οποίες αναπτύσσονται σε 3 επιμέρους βήματα η κάθε μία. Έτσι, η αναπαράσταση του κύκλου γίνεται μέσω της παρομοίωσης ενός ρολογιού.