ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) δίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου του. Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ σέβεται τα δικαιώματα της ιδιωτικής σας ζωής και αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των πληροφοριών σας. Για το λόγο αυτό τηρεί την παρούσα πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, Ν.4624/2019), μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η δυνατότητα ταυτοποίησης συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΕΕ/2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά την χρήση, εγγραφή ή/και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα https://svak4rcm.imet.gr/.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), που εδρεύει στο 6ο  χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, Τ.Κ. 57 001, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 498100.

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το είδος, το σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπo https://svak4rcm.imet.gr/ δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικές πληροφορίες. Η μόνη περίπτωση όπου ζητούνται προσωπικά στοιχεία είναι όταν εσείς οι ίδιοι επιθυμείτε να γίνετε μέλος του forum του συγκεκριμένου ιστότοπου δημιουργώντας τον προσωπικό σας λογαριασμό (login as registered user).

Ειδικότερα:

 • Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας δημιουργίας λογαριασμού σας ζητούνται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: όνομα χρήστη (username), ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), κωδικός χρήστη (password) και δήλωση ενηλικότητας. Οι πληροφορίες αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για την επιτυχή εγγραφή σας στον ιστότοπο και κατ’ επέκταση, για την ανάπτυξη των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας με τους υπόλοιπους χρήστες του forum και του διαχειριστή του ιστοτόπου.
 • Κατά τη λειτουργία του forum γίνεται συλλογή και επεξεργασία των εξής πληροφοριών: username, ονοματεπώνυμο, αναρτήσεις/δημοσιεύσεις στο forum, ανεβασμένα (‘uploaded’) αρχεία κειμένου και εικόνων.
 • Με την εγγραφή στο forum, ο χρήστης καλείται να δηλώσει αν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά δελτία (Newsletters) επί του θέματος που πραγματεύεται ο εν λόγω ιστότοπος. Σε περίπτωση που δηλώσει πως επιθυμεί την αποστολή ενημερωτικών δελτίων, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ο χρήστης έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του χρησιμοποιείται για την αποστολή του υλικού.
 • Κατά την επίσκεψή σας στο συγκεκριμένο ιστότοπο ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας, καθώς και δεδομένα από τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική Πολιτική Cookies.

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του Κέντρου Υποστήριξης ΣΒΑΚ. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του κόμβου. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες και τις θεμελιώδεις αρχές επεξεργασίας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

Νομική Βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Μία από τις βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να έχει νομική αιτιολόγηση.

Η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε ως χρήστης του ιστότοπου βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση που μας δίνετε (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ).

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από τo ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών της επεξεργασίας και στη συνέχεια τα διαγράφει, εκτός εάν η τήρησή τους, εν όλω ή εν μέρει, επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή απαιτείται για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

Κοινοποίηση/Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα (username, ονοματεπώνυμο, αναρτήσεις/δημοσιεύσεις στο forum, ανεβασμένα (‘uploaded’) αρχεία κειμένου και εικόνας) που συλλέγονται κατά τη λειτουργία του forum κοινοποιούνται στα υπόλοιπα μέλη του forum, διότι αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της λειτουργίας της εν λόγω υπηρεσίας (διάδραση μεταξύ μελών των forum). Τα προσωπικά δεδομένα που τίθενται σε επεξεργασία ενδέχεται να κοινοποιηθούν και σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τον νόμο ή είναι αναγκαίο για επίτευξη των σκοπών της επεξεργασίας. Ενδεικτικά, η κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών δύναται να γίνει σε δημόσιες αρχές, φορείς και οργανισμούς, δικαστήρια και συνεργάτες του φορέα, όπως είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του ιστοτόπου (εκτελούντες την επεξεργασία). Σε αυτά τα πρόσωπα διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών και δεσμεύονται συμβατικά έναντι του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. 
Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ ποτέ δεν θα μεταβιβάσει, πωλήσει, ενοικιάσει ή ανταλλάξει τα δεδομένα σας σε τρίτους για σκοπούς εμπορικής προώθησης. 
Σημειώνεται δε ότι το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ.

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου του είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Επιπλέον, το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ θέτει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας έναντι των κινδύνων, που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Τα νόμιμα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με το αίτημα πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε εάν και ποια δεδομένα σας τηρούμε, τον σκοπό και τρόπο επεξεργασίας τους, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Ακόμη, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που υπόκεινται σε επεξεργασία, το οποίο σας παρέχεται χωρίς κόστος.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή πρέπει να επικαιροποιηθούν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν μας χρειάζονται πλέον, ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εκτός και αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε χορηγήσει στο ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ ανά πάσα στιγμή. Όπου η συγκατάθεσή σας είναι η μοναδική νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία θα παύσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μετά την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται βάσει του ΓΚΠΔ ή άλλης ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση svak@certh.gr. Η απάντηση στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή αυξημένου αριθμού αιτημάτων. Στην τελευταία περίπτωση, θα ενημερωθείτε για την καθυστέρηση και τους λόγους αυτής το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωση που το αίτημά σας κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ δύναται, είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του.

Τέλος, εάν κρίνετε ότι κάποιο αίτημά σας δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς ή πιστεύετε πως κάποια από τις ως άνω επεξεργασίες που πραγματοποιεί το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ προσβάλλει το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων,  έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς προειδοποίηση, όποτε αυτό απαιτείται και πάντοτε ακολουθώντας το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο προς τη δική σας ενημέρωση.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες και ασυμβατότητα με την παρούσα πολιτική από την πλευρά του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, μπορείτε να  επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  svak@certh.gr.