Παράταση προθεσμίας δημοσίευσης διαδικασίας σύναψης σύμβασης ΣΦΗΟ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου, λόγω των συνθηκών (Covid-19, καιρικές συνθήκες) παρατείνονται η ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης (σε περίπτωση διαγωνισμού) ή της Πρόσκλησης (σε περίπτωση απευθείας ανάθεσης) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), έως 30/06/2022.

Βρείτε την ανακοίνωση του Πράσινου Ταμείου εδώ, ενώ για να βρείτε το σχετικό έγγραφο της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) πατήστε εδώ.