Προδιαγραφές για την έγκριση Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ).

Σύμφωνα με τον Νόμο 4784, για να εγκριθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ένα Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) θα πρέπει ο Φορέας Εκτέλεσης να έχει καταθέσει όλα όσα ορίζονται στο Παράρτημα Ι σχετικά με την αναφορά κύκλου ΣΒΑΚ. Επομένως, πριν από την κατάθεση του ΣΒΑΚ, θα πρέπει να ελεγχθεί προσεκτικά ότι αυτό πληροί τις συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Βρείτε εδώ το Παράρτημα Ι.