Σύσταση της Επιτροπής για Εθνικά Προγράμματα Στήριξης για τον Σχεδιασμό της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Στις 8 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε μια Σύσταση που σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις πόλεις τους στη μείωση των εκπομπών μεταφορών και τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας. Οι 430 μεγάλες πόλεις κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (TEN-T) θα λάβουν υποστήριξη για την ανάπτυξη των Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (SUMPs) τους.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32023H0550)